BNSAVE LOGO
Prisijungti

Privatumo politika

Interneto platformos BNSAVE privatumo politika (nauja versija, taikoma nuo 2023-12-01):

BENDRA INFORMACIJA

BNSAVE šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) siekia informuoti Jus apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Privatumo politikoje pateikiama informacija yra aktuali Jums naršant interneto platformoje bnsave.lt (arba bnsave.com) (toliau – interneto platforma) ir naudojantis joje teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Interneto platformoje tvarkomų duomenų valdytojas yra MB Bnsave, Buveinės adresas: I. Simonaitytės g. 30, Klaipėda, LT-95136, el. paštas: [email protected], įm. kodas: 306650837.

Atkreipiame dėmesį, kad BNSAVE teikia tarpininkavimo paslaugas padedama parduoti tretiesiems asmenims (parduotuvėms) priklausančias prekes. BNSAVE neatsako už asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir saugumą, kai pardavėjai Jūsų asmens duomenis tvarko jų nustatyta tvarka. Dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į parduotuvę, kurios prekę įsigijote.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes joje pateikiama svarbi informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises.

Patvirtiname, kad interneto platformos lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos duomenų tvarkymo keliamą riziką atitinkančios techninės ir organizacinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie platformos lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto platforma ir joje teikiamos paslaugos skirtos asmenims nuo 16 metų. Jaunesni nei 16 metų asmenys, prieš naudodamiesi interneto platforma ir joje teikiamomis paslaugomis, turi gauti tėvų ar kitų teisėtų atstovų leidimą (sutikimą).

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME IR KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS MES REMIAMĖS

Siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų naudotis interneto platforma ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekiant analizuoti ir pagerinti platformos veikimą bei naudojimąsi paslaugomis, rodyti reklaminius pranešimus BNSAVE tvarko interneto platformos lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama puslapyje Slapukų politika. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis BNSAVE tvarko remdamasi sutikimu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

BNSAVE gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu tai yra būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų BNSAVE interesų apsaugos.

Kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, duomenų subjektas gali savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į BNSAVE bet kuriais Kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais, o kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – ir pasirinkdamas atitinkamus nustatymus vartotojo paskyroje arba paspausdamas atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške. Informuojame, jog sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate registruodamiesi interneto platformoje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis, taip pat kurie yra generuojami Jums naudojantis interneto platforma (prisijungimo data, laikas, aplankyti interneto platformos puslapiai ir pan.). Renkami duomenys apima informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų platformos turiniu. Asmens duomenis galime gauti ir iš trečiųjų šalių: mokėjimo paslaugų teikėjų – apie Jūsų atliktą mokėjimą; socialinių tinklų paslaugų teikėjų – kai jungiatės, pavyzdžiui, per savo paskyrą “Google” arba “Facebook”; kitų asmenų, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju gali būti apribotas tam tikrų interneto platformos funkcionalumų veikimas ar paslaugų teikimas (pvz.: jei nepateiksite kontaktinių duomenų, negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą; nepateikus pirkimo-pardavimo sutarčiai būtinų duomenų, negalėsime sudaryti sutarties ir įvykdyti Jūsų paslaugų užsakymo).

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Jūsų asmens duomenis galime perduoti arba sudaryti galimybę su jais susipažinti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (naujienlaiškių siuntimo, buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, interneto platformos talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonės ir pan.). Paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko BNSAVE vardu ir pagal jos nurodymus.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į trečiąsias valstybes už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Į trečiąsias valstybes asmens duomenis perduodame tiek, kiek būtina užtikrinti kokybišką mūsų paslaugų teikimą, ir jei yra bent viena iš šių sąlygų:

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis saugome žemiau nurodytais terminais:

Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys tvarkomi visą slapukų galiojimo laikotarpį.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą BNSAVE nustato teisės aktai.

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Tvarkydamas asmens duomenis BNSAVE įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo arba duomenų nutekėjimo. Duomenų saugumo priemonės parenkamos atsižvelgiant į duomenų tvarkymo keliamą riziką.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatyta apimtimi:

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į BNSAVE platformoje Kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais, arba elektroniniu paštu [email protected]. Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, LT-10312, www.vdai.lrv.lt) arba duomenų apsaugos priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba turint pasiūlymų, prašome susisiekti su BNSAVE Kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, BNSAVE turite pateikti prašymą bei patvirtinti tapatybę. Atkreipiame dėmesį, kad galite visiškai neteikti prašymo, jeigu yra galimybė teises įgyvendinti kitais būdais (pvz., ištaisant asmens duomenis Jūsų interneto platformos vartotojo paskyroje, paspaudžiant atsisakymo nuorodą tiesioginės rinkodaros elektroniniame laiške, ir pan.). Prašyme turi būti nurodyta informacija, kurią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas gali patvirtinti šiais būdais:

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu BNSAVE kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją negalėsime nustatyti, BNSAVE gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti. Kreipiantis į BNSAVE, galima pateikti laisvos formos prašymą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, BNSAVE pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavę prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos BNSAVE informuos apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu BNSAVE nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PREKĖS MŪSŲ PLATFORMOJE

Interneto platformoje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių BNSAVE visiškai nekontroliuoja. BNSAVE neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugumą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SAVO PLATFORMOJE?

Visą su mūsų renkamais slapukais susijusią informacija galite rasti mūsų Slapukų politikoje, puslapio apačioje (angl. Footer), taip pat pakeisti slapukų nustatymus galite puslapio apačioje paspaudę nuorodą Slapukų nustatymai.

Turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo? Susisiekite su mumis el. paštu: [email protected]

Savo svetainėje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį naršant mūsų svetainėje, analizuojame srautą, kad užtikrintumėme saugumą ir kokybišką rinkodarą. Norėdami leisti juos naudoti, pasirinkite "Priimti visus". Jei norite sužinoti daugiau apie naudojamus slapukus, perskaitykite mūsų Slapukų politiką.